Privacyverklaring

ALGEMENE VOORWAARDEN

 ARTIKEL 1. DEFINITIES 

1.1. Het Tekstveld: de eenmanszaak Het Tekstveld, gevestigd te Apeldoorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 78415810. 

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Tekstveld een overeenkomst is aangegaan. 

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 

1.4. Diensten: alle diensten die Het Tekstveld voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het leveren van diensten als tekstschrijver en corrector. Het schrijven van o.a. social media content, website teksten, productteksten, en blogs. Tevens het vertalen van teksten van Nederlands naar Engels en Engels naar Nederlands en het herschrijven en/of redigeren van bestaande (website-)teksten en SEO-optimalisatie. 

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Het Tekstveld en klant krachtens welke Het Tekstveld de dienst zal uitvoeren. 

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant. 

1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving. 

1.8. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Het Tekstveld. 

1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Het Tekstveld worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen. 

1.10. Website: www.hettekstveld.nl. 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Het Tekstveld gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, dan wel een akkoord via de 

e-mail of een bestelling via de website, verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Het Tekstveld en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat. 

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst. 

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Het Tekstveld zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst. 

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen. 

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN 

3.1. Offertes van Het Tekstveld zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn of een ander termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. 

3.2. Het Tekstveld zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst dan wel het gebruikelijke uurtarief van Het Tekstveld met een vooraf geschat aantal uren of het tarief. 

3.3. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. 

3.4. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Het Tekstveld afhangt van feedback of input van de klant, is Het Tekstveld nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Het Tekstveld is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven. 

3.5. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Het Tekstveld het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen. 3.6. Het Tekstveld behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% aan de klant te factureren alvorens Het Tekstveld de opdracht gaat uitvoeren. Het resterende bedrag zal in één of twee termijnen worden gefactureerd. 

3.7. Alle door Het Tekstveld gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 

3.8. Het Tekstveld behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten. 

3.9. Het Tekstveld behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden. 

3.10. Het Tekstveld is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat. 

3.11. De klant is gehouden tot betaling van de reiskosten welke door Het Tekstveld worden gemaakt ten behoeve van het uitvoeren van haar diensten. De vergoeding bedraagt €0,19 ex btw per kilometer. Reisuren kunnen tevens in rekening gebracht worden. 

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Het Tekstveld verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding. 

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd. 

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Het Tekstveld binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten. 

4.4. Het Tekstveld heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend. 

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Het Tekstveld zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard. 

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Het Tekstveld wenst te ontbinden of annuleren komt haar dit recht enkel toe indien zij bij ontbinding van de overeenkomst overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering een minimum van 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. 

4.7. Indien Het Tekstveld, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Het Tekstveld gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Het Tekstveld in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Het Tekstveld uitgevoerde werk te vergoeden. 

4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van klant. 

Het Tekstveld zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten. 

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR HET TEKSTVELD 

5.1. Het Tekstveld garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. 

5.2. Het Tekstveld spant zich in om de gegevens die Het Tekstveld voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. 

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Het Tekstveld met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing. 

5.4. Het Tekstveld is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van Het Tekstveld en/of overige promotionele uitingen van Het Tekstveld. 

5.5. Het Tekstveld is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Het Tekstveld tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. 

5.6. Het is de klant niet toegestaan wijzigingen aan te brengen binnen door Het Tekstveld geschreven teksten en/of ingestelde SEO zonder voorafgaand overleg met Het Tekstveld. Indien de klant toch zelf, en zonder voorafgaand overleg met Het Tekstveld, wijzigingen aanbrengt is Het Tekstveld niet verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan. 

5.7. Het Tekstveld werkt virtueel samen met haar opdrachtgevers. Indien de klant kenbaar maakt op locatie te willen samenwerken of overleggen dan kan er in overleg met Het Tekstveld een afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze externe locatie zijn voor rekening van de klant. 

5.8. Het Tekstveld behoudt zich het recht voor om, indien de klant teksten die discriminerende, beledigende of bedreigende inhoud bevat aanlevert, de opdracht te weigeren en de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden. 

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR KLANT 

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen. 

6.2. De klant dient Het Tekstveld te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Het Tekstveld onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Het Tekstveld om verzoekt. 

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Het Tekstveld zijn verstrekt, heeft Het Tekstveld het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen. 

6.4. De klant stelt Het Tekstveld steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer. 

6.5. Bij klachten over de door Het Tekstveld geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Het Tekstveld binnen 8 dagen na levering van de dienst. De klant vrijwaart Het Tekstveld één jaar na levering van de diensten van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten. 

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Het Tekstveld nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Bij verlies van deze materialen/gegevens is Het Tekstveld niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. 6.7. Wanneer Het Tekstveld inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Het Tekstveld is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens. 

6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Het Tekstveld tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. 

6.9. Binnen de opdracht is het mogelijk om door middel van 1 revisieronde feedback en/of revisies aan Het Tekstveld door te geven. Correcties kunnen binnen de omvang van de offerte worden aangeleverd mits dit niet leidt tot verandering van de opdracht. De feedback dient binnen 7 dagen te worden aangeleverd aan Het Tekstveld. 

6.10. In geval van wijziging van de opdracht, feedback die na 7 dagen wordt aangeleverd of wanneer de klant om een extra revisieronde verzoekt, zal door Het Tekstveld meerwerk zoals genoemd in artikel 4.7 aan de klant worden doorberekend. Correcties die leiden tot verandering van de opdracht zullen ook worden doorberekend aan de hand van het op dat moment geldende uurtarief van Het Tekstveld. 

6.11. Bestaande content dient in een word-format en in lettertype Arial 12 aangeleverd te worden. Indien de klant bestaande content niet op deze manier aanlevert, zal Het Tekstveld het bestand zelf wijzigen en hiervoor extra werkzaamheden op basis van artikel 4.7 in rekening brengen. 

6.12. De klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste content. Het Tekstveld is niet verantwoordelijk voor extra kosten die in rekening worden gebracht wanneer de klant verouderde dan wel onjuiste inhoud aanlevert. 

6.13. In aanvulling op artikel 6.12. zullen extra kosten in rekening worden gebracht als Het Tekstveld alsnog werkzaamheden voor de ‘juiste’ content uitvoert. 

6.14. Indien de klant een proefstuk wenst, zal Het Tekstveld in eerste instantie de reguliere kosten in rekening brengen. Zodra de klant een definitieve opdracht bij Het Tekstveld neerlegt, zullen deze reeds in rekening gebrachte kosten in mindering worden gebracht op de volgende factuur. 

6.15. Na akkoord op de offerte dient binnen 3 maanden gestart te worden met de overeengekomen werkzaamheden. Indien de klant Het Tekstveld niet binnen 3 maanden in de gelegenheid stelt met de werkzaamheden te beginnen, is Het Tekstveld gerechtigd te opdracht eenzijdig te beëindigen. De aanbetaling wordt niet aan de klant geretourneerd en de restantbetaling komt te vervallen. 

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD 

7.1. De door Het Tekstveld te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Het Tekstveld opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. De klant dient de benodigde gegevens en/of materialen binnen 14 dagen na akkoord op de offerte aan Het Tekstveld aan te leveren. 

7.2. Indien de levering vertraging oploopt, zal Het Tekstveld dit zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail, doch binnen 24 uur aan de klant mededelen. 

7.3. Een door Het Tekstveld vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Het Tekstveld niet van rechtswege in verzuim. 

7.4. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Het Tekstveld, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. 

7.5. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Het Tekstveld mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2. 

7.6. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan Het Tekstveld beschikbaar stelt en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. 

7.7. Aan de leveringsplicht van Het Tekstveld zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Het Tekstveld geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden. 

7.8. Alle teksten welke door Het Tekstveld worden geleverd zijn enkel voor het in de offerte overeengekomen gebruik. De geleverde teksten mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan in eerste instantie in de offerte is overeengekomen. Indien de klant de teksten voor andere doeleinden dan overeengekomen in de offerte wil gebruiken, is de klant verplicht hiervoor toestemming te vragen aan Het Tekstveld. 

ARTIKEL 8. BETALING 8.1.

De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt. 

8.2. Alle door Het Tekstveld verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het Tekstveld biedt de mogelijkheid om facturen boven de €500,- in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. 

8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. 

8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Het Tekstveld besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Het Tekstveld besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen. 

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof. 

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 

8.7. In bovenstaande gevallen heeft Het Tekstveld voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan. 

8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Het Tekstveld elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Het Tekstveld zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen. 8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Het Tekstveld verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Het Tekstveld kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Het Tekstveld een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op. 8.10. Alle door Het Tekstveld geleverde producten en diensten blijven eigendom van Het Tekstveld totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Het Tekstveld zijn voldaan. Tevens te allen tijde met inachtneming van de bepalingen uit artikel 9. 

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM 

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, teksten, vertalingen etc. alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Het Tekstveld tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

9.2. De door Het Tekstveld geleverde diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden gewijzigd/aangepast, verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Het Tekstveld en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Het Tekstveld. 

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Het Tekstveld ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Het Tekstveld, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen. 

9.5. Het Tekstveld is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Het Tekstveld plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Het Tekstveld vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant. 

9.6. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Het Tekstveld geleverde producten blijven eigendom van de klant. 

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht. 

9.8. Bij inbreuk heeft Het Tekstveld recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste tweemaal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen. 

9.9. De klant krijgt na levering van de diensten een exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de teksten. De licentie leent zich voor normaal gebruik en sluit wijzigingen/aanpassingen aan de geleverde teksten uit. 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID 

10.1. Iedere overeenkomst tussen Het Tekstveld en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst waarbij Het Tekstveld gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Het Tekstveld kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals opgedaan tijdens de coaching van Het Tekstveld en het uitvoeren van de door Het Tekstveld gegeven adviezen. 

10.2. Indien Het Tekstveld onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). 

Dit bedrag is niet hoger dan €1.500,=. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant. 

10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Het Tekstveld dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: 

  • • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden: 
  • • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Het Tekstveld aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Het Tekstveld toegerekend kunnen worden: 
  • • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel. 

10.4. Het Tekstveld sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Het Tekstveld geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Het Tekstveld. 

10.5. Het Tekstveld is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst. 

10.6. Klant vrijwaart Het Tekstveld voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Het Tekstveld. 

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT 11.1. Het Tekstveld is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend. 

11.2. Het Tekstveld is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Het Tekstveld weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Het Tekstveld kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Het Tekstveld een overeenkomst is aangegaan. 

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen. 

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Het Tekstveld onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Het Tekstveld of Het Tekstveld zelf, transportmoeilijkheden, brand, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij Het Tekstveld, wanprestatie door leveranciers van Het Tekstveld waardoor Het Tekstveld haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Het Tekstveld of diens leveranciers. 

11.5. Bij overmacht heeft Het Tekstveld ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Het Tekstveld in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek. 

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING 

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. 

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde. 

12.3. Beide partijen, zowel de klant als Het Tekstveld, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. 

12.4. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Het Tekstveld de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin: 

• aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; 

• ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken; 

• het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen; 

• klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Het Tekstveld voortvloeiende verplichting; 

• klant inbreuk maakt op rechten van derden; 

• klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Het Tekstveld; 

• klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven; 

• bij terugkerende betalingsproblemen. 

12.5. Het Tekstveld zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 

12.6. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Het Tekstveld vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 

12.7. Het Tekstveld behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Het Tekstveld overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden. 

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT 

13.1. Het Tekstveld zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Het Tekstveld in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen. 

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Het Tekstveld worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Het Tekstveld aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Het Tekstveld. 

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Het Tekstveld te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Het Tekstveld, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden. 

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN STRIPPENKAARTEN 

14.1. Het Tekstveld biedt een blog-strippenkaart aan. De klant kan deze strippenkaart via de e-mail afsluiten. 

14.2. De strippenkaart kan voor 10, 15 of 20 teksten worden afgenomen. De strippenkaart wordt via de e-mail aangevraagd, Het Tekstveld houdt vervolgens een registratie bij. De klant kan Het Tekstveld te allen tijde verzoeken om de registratie aan de klant te overleggen. 

14.3. De strippen op de strippenkaart gaan per tekst van maximaal 1000 woorden. 

14.4. De strippenkaart is 1 jaar geldig, tenzij anders overeengekomen. Restitutie van de openstaande strippen is niet mogelijk. 

14.5. De opdrachten die met behulp van de strippenkaart dienen te worden uitgevoerd, dienen via de e-mail door de klant te worden doorgegeven aan Het Tekstveld. 

ARTIKEL 15. BIJZONDERE BEPALINGEN ABONNEMENTEN 

15.1 Het Tekstveld biedt een blogabonnement aan. De klant kan het abonnement via de e-mail aanvragen. 

15.2. In geval van afsluiten van een abonnement gaat de klant ermee akkoord dat er maandelijks vooruit gefactureerd wordt betreffende het abonnement. 

15.3. Het abonnement heeft een minimale looptijd van 3 of 6 maanden, tenzij anders aangegeven. 

15.4. Zowel Het Tekstveld als de klant kunnen tegen het einde van de abonnementsperiode het abonnement opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn van één maand. 

15.5. Het abonnement wordt automatisch verlengd met de duur van 3 of 6 maanden, tenzij er tijdig wordt opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn. 

15.6. Binnen het abonnement mag de klant tot maximaal één blog per maand meenemen naar de volgende maand. 

ARTIKEL 16. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT 

16.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Het Tekstveld en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 

16.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Het Tekstveld alleen bindend indien en voor zover deze door Het Tekstveld uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

16.3. Indien Het Tekstveld op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden. 

16.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing. 

16.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Het Tekstveld hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. 

16.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Het Tekstveld partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 

16.7. De klant en Het Tekstveld zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter. 

16.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Gelderland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Het Tekstveld en de klant, tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft. 

Versie: november 2021 

Download hier de actuele algemene voorwaarden voor jouw overeenkomst met Het Tekstveld.